Podsumowanie innowacji pedagogicznej „PRZERWA Z KLASĄ II B”

 

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy 2 b zrealizowali innowację pedagogiczną, której celem było zachęcić i motywować uczniów klasy II B do tego, aby spędzali czas we własnym towarzystwie bez użycia urządzeń multimedialnych, co wpłynie na wytworzenie i podtrzymywanie pozytywnych więzi między nimi.

zdjęcia

Uczniowie mieli możliwość zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu poprzez wykorzystywanie zabaw ruchowych, sprzętu znajdującego się na terenie szkoły. Innowacja miała na celu włączenie dwóch chłopców z orzeczeniem do życia klasy, poprawienie ich relacji, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.

Uczniowie rozwijali umiejętności koncentrowania uwagi, kształtowania osobowości, rozwijali umiejętności panowania nad swoimi emocjami, rozwijali umiejętności komunikacyjne i społeczne, wzmacniali poczucie własnej wartości, trening własnego ciała i umysłu, rozwijali wrażliwość i umiejętności wyrażania siebie poprzez ruch, doskonaliśmy zwinności i zręczności, kształtowaliśmy koordynację ruchową.

Ważną zaletą tej innowacji było poznanie się nawzajem, odczuwanie radości ze wspólnej zabawy, uczniowie osiągali stan relaksu i odprężenia, udało im się przełamać nieśmiałość i lęk, czuli się dobrze i bezpiecznie w grupie, dzielili się swoimi pomysłami i doświadczeniami oraz ciekawie i atrakcyjnie spędzali przerwy międzylekcyjne.

Biorąc udział w innowacji, uczniowie mile spędzali ze sobą czas. Uczniowie z orzeczenieniami na pierwszych zajęciach obserwowali swoich kolegów i koleżanki podczas zajęć, ale już na następnych zajęciach włączyli się do wspólnej zabawy.

Narzędziem ewaluacji była obserwacja uczniów i ich zachowań w czasie przerw. Obserwacja atmosfery panującej na zajęciach. Dzieci uczestniczą w tych zajęciach chętnie i systematycznie oraz czują się na nich bezpiecznie i dobrze. Takie informacje otrzymaliśmy od rodziców i samych uczestników. 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"