Projekt "Równy start w przyszłość"

kapitalunia

 

 

Projekt systemowy "Równy start w przyszłość"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie wielkopolskim realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Zespole Szkół w Przykonie Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Przykonie oraz Szkołach Filialnych w Sarbicach i Boleszczynie realizowany jest projekt systemowy ,,Równy start w przyszłość” skierowany do uczniów klas I – III. Udział w projekcie umożliwia sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych lub mających trudności w nauce, a także ułatwia zakup specjalistycznego sprzętu, pomocy i materiałów dydaktycznych. Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. W ramach projektu systemowego od 5 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku realizowane są następujące zajęcia:

•          zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

•          zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

•          zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

•          gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

•          specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci  z problemami w komunikacji społecznej

•          zajęcia rewalidacyjne indywidualne

•          zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Zajęcia  prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Przykonie oraz specjalisty z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Turku.

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"