Podsumowanie projektu systemowego ,,Równy start w przyszłość”

   W Zespole Szkół w Przykonie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przykonie zakończono realizację projektu systemowego ,,Równy start w przyszłość”.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt skierowany był do uczniów klas I – III szkoły podstawowej z terenu gminy Przykona. Pozyskana w projekcie kwota wyniosła 68. 448. 30 złotych.

Planowane działania objęły swoim zasięgiem 106 uczniów (52 uczennice i 54 uczniów, co stanowi 70,19 % wszystkich uczniów klas I - III), przy ogólnej liczbie uczniów w klasach I – III w roku szkolnym 2012/2013 – 151 (72 uczennice i 79 uczniów). Wybór grupy docelowej był ściśle powiązany z nadrzędnym celem projektu, czyli wyrównywaniem szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III. Dodatkowe zajęcia wynikające z projektu realizowane były w okresie od 5 listopada 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku. W ramach w/w działań  odbywały się następujące zajęcia:

Ø  Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -  zajęcia odbywały się w 7 grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej grupy. Uczestniczyło w nich ogółem 30 uczniów (13 uczennic i 17  uczniów), co stanowi 19,87% wszystkich uczniów klas I -III, zrealizowano ogółem 210 h.

Ø  Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji dla 39 uczniów (17 uczennic i 22 uczniów), co stanowi 25,83% wszystkich uczniów klas I –III. Zajęcia odbywały się w 9 grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej grupy, zrealizowano ogółem 270 h.

Ø  Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych dla 51 uczniów (30 uczennic i 21 uczniów), co stanowi 33,77% wszystkich uczniów klas I –III. Zajęcia odbywały się  w 7 grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej grupy, zrealizowano ogółem 210 h.

Ø  Gimnastyka korekcyjna dla 8 uczniów (5 uczennic i 3 uczniów), co stanowi 5,3% wszystkich uczniów klas I –III. Zajęcia odbywały się w 2 grupach w wymiarze1 godziny tygodniowo dla każdej grupy, zrealizowano ogółem 60 h.

Ø  Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – w zajęciach uczestniczyło 33 uczniów (13 uczennic i 20 uczniów), co stanowi 21,85% wszystkich uczniów klas I –III. Łączna liczba zrealizowanych zajęć to 195 h.

Ø  Zajęcia rewalidacyjne indywidualne dla 3 uczniów (1 uczennica i 2 uczniów), co stanowi 1,98% wszystkich uczniów klas I –III, zrealizowano ogółem 60 h.

Ø  Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej dla 9 uczniów (2 uczennic i 7 uczniów), co stanowi 5,96 % wszystkich uczniów klas I –III. Zajęcia odbywały się w 1 grupie w wymiarze 1 godziny tygodniowo, zrealizowano 30 h.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu pozwoliły na usprawnienie i koordynowanie opóźnień i zaburzeń rozwojowych funkcji percepcyjno – motorycznych (czytania, pisania, konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych, artykulacji, komunikowania się), przyczyniły się do pokonywania trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, stymulowania rozwoju dzieci  korygowania wad postawy,  Miernikiem podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów uczęszczających na dodatkowe zajęcia w trakcie roku szkolnego były wyniki sprawdzianów przeprowadzanych na bieżąco w ramach realizacji podstawy programowej oraz testy kompetencji przeprowadzone na koniec roku szkolnego 2012/2013 w klasach III. Ponadto u uczniów uczęszczających  na zajęcia rozwijające zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych zaobserwowano wzrost umiejętności rozwiązywania zadań z treścią, trudnych zadań tekstowych zawartych w sprawdzianach, testach, konkursach, czego efektem było zdobycie wysokiej liczby punktów w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur 2013, zdobycie nagród i wyróżnień III Gminnym Konkursie Matematycznym ,,Mały Mistrz Matematyki” oraz IX Gminnym Turnieju Wiedzy Ekologiczno – Przyrodniczej.

W trakcie zajęć uczniowie pracowali w małych grupach lub indywidualnie z wykorzystaniem komputerów, różnorodnych programów multimedialnych, mikroskopów, preparatów mikroskopowych, wag, miar. Tworzyli własne prace plastyczne, albumy, gazetki, własne słowniki pojęć matematycznych  i przyrodniczych. Zajęcia pozwoliły pogłębić i poszerzyć wiadomości realizowane na zajęciach lekcyjnych. Zwracały uwagę uczniów na otaczający świat, pobudzały do aktywności i twórczego myślenia. Uczyły także współdziałania w zespole, kształtowały właściwe postawy i charaktery uczniów.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne i materiały biurowe do prowadzenia zajęć w postaci gier i plansz edukacyjnych, układanek logopedycznych, gier matematycznych, plansz do zajęć socjoterapeutycznych, sprzętu do ćwiczeń korekcyjnych, zajęć rewalidacyjnych. Ponadto szkoła została doposażona w sprzęt komputerowy (laptop i rzutnikh) oraz urządzenie korekcyjne dla dzieci z wadami postawy i dysfunkcją ruchu. Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt były wykorzystywane na zajęciach, co w znacznej mierze przyczyniło się do ich atrakcyjności i zwiększyło zainteresowanie uczniów zajęciami.

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"