REGULAMIN WYCIECZEK organizowanych w ramach projektu Kompetentni. pl. Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Przykonie

Uczestnik wyjazdu organizowanego w ramach projektu Kompetentni. pl. Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Przykonie zobowiązuje się w pisemnym oświadczeniu do przestrzegania następujących zasad:

1. Podporządkowywać się poleceniom opiekunów.

2. Przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

3. Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa na drodze uregulowanych przepisami kodeksu drogowego.

4. W czasie wycieczki obowiązują prawa i obowiązki ucznia określone Statutem szkoły.

5. W czasie jazdy nie wstawać z wyznaczonego miejsca, nie chodzić po autokarze, nie wychylać się przez okno, nie wyrzucać śmieci, utrzymywać porządek w autobusie.

6. Podczas wysiadania czekać, aż jeden opiekun wysiądzie pierwszy i pozwoli grupie opuścić autokar.

7. Po wyjściu z autokaru ustawić się parami, nie wolno przebiegać na drugą stronę jezdni.

8. Po chodnikach i szlakach poruszać się w zwartej grupie wraz z opiekunem, nie wolno wyprzedzać opiekuna lub przewodnika.

9. Nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna.

10. Nie wolno oddalać się z osobami obcymi.

11. W budynku przestrzegać przepisów p –poż i bhp.

12. Przestrzegać harmonogramu wycieczki, punktualnie stawiać się na spotkania.

13. W miejscach publicznych zachowywać się kulturalnie, zgodnie z obowiązującymi normami.

14. Dbać o higienę osobistą i porządek otoczenia.

15. Starać się swoim zachowaniem promować zdrowy styl życia.

16. Aktywnie brać udział w zajęciach i warsztatach.

17. Natychmiast meldować opiekunowi o chorobie, skaleczeniu lub innych dolegliwościach.

18. Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników wyjazdu.

19. Dostosować odpowiedni strój do panujących warunków atmosferycznych. 

20. W czasie zwiedzania obiektów należy ściśle przestrzegać regulaminów tych obiektów.

21. Szanować przyrodę, zabytki i pracę ludzką – nie szpecić rysunkami i podpisami murów, głazów, drzew, nie łamać gałęzi, nie zrywać kwiatów, nie hałasować, nie płoszyć zwierząt.

22. Do innych uczestników wycieczki odnosić się  z życzliwością i szacunkiem.

23. Przestrzegać zakazu palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających.

24. Po zakończeniu wycieczki odchodząc z placu szkolnego zachować wszelkie przepisy bezpieczeństwa, wracać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

25. Zabrania się samodzielnego zażywania przez dzieci leków.

26. Za wyrządzone zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu koszty ponosi uczestnik wycieczki.

27. Opiekunowie nie odpowiadają za zagubione cenne przedmioty (telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, biżuterię złotą i srebrną, itp.).

 

W przypadku nie przestrzegania niniejszego Regulaminu na wycieczce szkolnej będą wyciągane odpowiednie konsekwencje.

 

 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"