Projekt "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Przykonie"

Gmina Przykona realizuje w ramach WRPO 2014+ projekt ,,Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Przykonie”.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Oś priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Projekt „Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół w Przykonie”

Całkowita wartość projektu: 827 854,91 zł

Kwota pozyskanych środków: 703 676,67 zł

Głównym celem projektu jest poprawa stanu i funkcjonalności istniejącej infrastruktury przedszkolnej w gminie poprzez rozbudowę Przedszkola w Przykonie oraz zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. Prace budowlane przewidziane są na marzec – sierpień 2017 roku. W ramach robót budowlanych zostanie przeprowadzona rozbudowa przedszkola, przewiduje się roboty inżynieryjne i budowlane. W rozbudowanej części mieścić się będzie sala zajęć dla nowej grupy przedszkolnej, łazienka, hol i szatnia oraz pomieszczenie gospodarcze. W wyniku realizacji zadania zwiększy się powierzchnia użytkowa przedszkola o 136, 83 m2. Rozbudowa budynku stanowi uzupełnienie istniejącego kompleksu zabudowy infrastruktury oświatowej, jednocześnie przyczyni się do stworzenia zamkniętej strefy oświatowej w obrębie istniejącego kompleksu. Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Przykona, a w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym 3 - 4 lata oraz ich rodzice. Projekt jest komplementarny z projektem „Sukces to Przedszkole w Przykonie” realizowanym przez Zespół Szkół w Przykonie Przedszkole w Przykonie od września 2017 roku w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Realizacja powyższych projektów przyczyni się do rozwoju infrastruktury przedszkolnej, zapewni utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz pozwoli na rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.


zdjęcia z rozbudowy Przedszkola


 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"