PROJEKT: Kompetentni.pl.

EFS logo

 

 

 

PROJEKT: Kompetentni.pl. 

Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Przykonie

RPWP.08.01.02-30-0136/17

dofinansowany w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

 

Wielkopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa 8. Edukacja

Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne

Całkowita wartość projektu: 521 371, 25 zł

Kwota pozyskanych środków: 486 031, 25 zł.

 

 

W grudniu 2020 r. w Zespole Szkół w Przykonie rozpoczęto realizację projektu Kompetentni.pl. Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Przykonie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

Główne cele projektu to rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku. Zajęcia projektowe będą trwały od marca 2021 roku do czerwca 2023 roku.

W ramach projektu zaplanowano liczne zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej:

 - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w zakresie edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów klas I;

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I oraz klas IV-VIII;

- zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I oraz klas IV-VIII;

- zajęcia z integracji sensorycznej;

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas II-VIII ;

- zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas VII-VIII;

- koło zainteresowań „Matematyka w przyrodzie” dla uczniów klas III;

- laboratorium matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klas IV-V;

- realizacja projektów edukacyjnych o charakterze badawczym z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dla klas VI;

- laboratorium fizyczno-chemiczne dla klas VII;

- warsztaty matematyczne dla klas VIII;

- koła zainteresowań z języka angielskiego i języka niemieckiego dla uczniów klas I-VIII.

W styczniu 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia - na II okres roku szkolnego 2020/21; we wrześniu 2021 r. oraz we wrześniu 2022 r. zaplanowano kolejne nabory. Każdy nowo zrekrutowany uczestnik zajęć otrzyma bezpłatnie pakiet startowy złożony z materiałów niezbędnych do aktywnego uczestniczenia w zajęciach. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Projekt przewiduje organizację i przeprowadzenie 8 wyjazdów edukacyjnych – do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Laboratorium Wyobraźni Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Palmiarni i ogrodu botanicznego w Poznaniu, do Centrum Edukacji i Rozrywki Parku Mikroskala w Koninie oraz do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. 

Aby zajęcia dodatkowe były jak najbardziej efektywne i atrakcyjne dla uczniów, w projekcie zaplanowano kompleksowe doposażenie 4 pracowni przedmiotowych – matematycznej, biologiczno-geograficznej, fizyczno-chemicznej oraz pracowni integracji sensorycznej, a także liczne szkolenia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia w ramach projektu.  

Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). 

Wartość projektu wynosi 521 371, 25 zł, przyznane dofinansowanie ze środków unijnych to 486 031, 25 zł. 

 

 

 

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"