Regulamin Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”

Regulamin Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania tytułu Szkoła w Ruchu (SwR)/ Przedszkole w Ruchu (PwR).

I. Cel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

• Ruch w szkole/przedszkolu
1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)
2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)
3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)
5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

Obszary dla szkół: 1-5
Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4

• Ruch poza szkołą/przedszkolem
6. zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
7. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
8. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)
9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)


Obszary dla szkół: 6-9
Obszary dla przedszkoli: 6-8

II. Organizatorzy konkursu

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

III. Uczestnicy

Akcja adresowana jest do:
a) Dyrektorów szkół i przedszkoli;
b) Nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej;
c) Uczniów i wychowanków przedszkoli.

IV. Postanowienia Ogólne

Zasady przyznawania tytułu

Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.

Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.

Procedura przyznawania tytułu

W celu przyznania tytułu SwR albo PwR należy:

a) wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, zawierający podstawowe dane zgłaszanej placówki. Formularz jest zamieszczony na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Dane szkoły lub przedszkola w przypadku pozytywnej weryfikacji zostaną zamieszczone na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl z adnotacją „Szkoła / przedszkole, które przystąpiły do Akcji”;

b) w czasie trwania akcji zrealizować i udokumentować zrealizowane zadania;

c) wypełnić elektroniczny wniosek o przyznanie tytułu SwR albo PwR, zawierający opisy oraz linki elektroniczne do dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymaganych zadań, a następnie wydrukować go i przesłać wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (zgody wszystkich osób występujących w filmach, na zdjęciach i oświadczenie dot. praw autorskich) na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa

(z dopiskiem na kopercie Rok Szkoły w Ruchu oraz oznaczeniem województwa);

d) wniosek oraz załączniki o przyznanie tytułu zamieszczone są na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl i powinny być podpisane przez dyrektora szkoły/przedszkola oraz opatrzone pieczęcią szkoły/przedszkola.

Dokumentacja osiągnięć szkoły/przedszkola w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie zamieszczona na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Szkoły w Ruchu na portalu społecznościowym Facebook z zachowaniem prawa do umieszczenia informacji o autorze utworu/ów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zgłoszenia w przypadku niewypełnienia w całości wniosku zgłoszeniowego. Wnioski zgłoszeniowe bez potwierdzenia w postaci nadesłania wersji papierowej również nie będą rozpatrywane.

V.  Obszary i zadania

Aby otrzymać tytuł SwR albo PwR, szkoła/przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy z podanych poniżej zadań.

Przez dokumentację rozumie się zdjęcia, filmy, skany dokumentów, które powinny zostać zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej (np. na stronie szkoły, na portalu społecznościowym itp.). W formularzu zgłoszeniowym należy umieścić linki do stron zawierających dokumentację dokonań. Dyrektor szkoły/przedszkola zobowiązany jest poświadczyć we wniosku zgłoszeniowym, że posiada uzupełnione i podpisane przez uprawnione osoby zgody na wykorzystanie wizerunku, który został użyty w przesłanej dokumentacji (załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu) oraz że posiada zgody autorów utworów, które zostały zgłoszone w ramach Akcji (załącznik nr 3 do regulaminu).

Każde zadanie musi dotyczyć innego obszaru.

Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się zadanie z obszaru nr 1.

• Ruch w szkole/przedszkolu
1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)  (obszar nr 1)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);

2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;

3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;

4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;

5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)
Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);

• Ruch poza szkołą
6. zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)
Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących
z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół
i przedszkoli): Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci
i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;
Biblioteki, domy kultury, związki harcerskie, związki sportowe i organizacje pozarządowe biorą udział w Akcji za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Szkoły
i przedszkola mogą wspólnie wykonać z ww. instytucjami zadanie z obszaru
nr 6. Zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia zgłasza i dokumentuje we wniosku zgłoszeniowym szkoła albo przedszkole. Za zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursu żadna instytucja nie może pobierać od uczestników konkursu opłat.

7. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);

8. aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)
Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.;

9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)
Zadania dla uczniów na portalu społecznościowym Facebook Roku Szkoły w Ruchu (co najmniej raz w miesiącu nowe zadanie), np.: Nauczyciel miesiąca – pochwal się swoimi zajęciami WF! (prośba o przesyłanie foto/wideo); Czas na górski trekking! Kto za – kciuk w górę! (prośba o przesyłanie foto/wideo z wycieczek klasowych w góry); Wyścig w śniegu po kolana, czyli boiska zimą żywe, Dzień skakania na skakance itp.

VI. Przyznanie tytułu

O przyznaniu albo odmowie przyznania tytułu SwR lub PwR zainteresowana szkoła lub przedszkole powiadamiane są przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w formie elektronicznej – poprzez e-mail, a także odpowiednie oznaczenia na mapie SwR i PwR na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Decyzje w zakresie przyznania albo odmowy przyznania tytułu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

W przypadku uzyskania Tytułu, szkoła i przedszkole dodatkowo otrzymują pamiątkową tablicę „Szkoła w Ruchu" lub „Przedszkole w Ruchu”.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu przyznania lub odebrania tytułu SwR lub PwR.

VII.Terminarz konkursu

a. OGŁOSZENIE AKCJI: 30.10.2013 r.
b. do 31.12.2013 r.: możliwość przyłączania się szkół i przedszkoli do akcji
c. do 31.03.2014 r.: przesyłanie formularzy wraz z załącznikami do weryfikacji
d. do 20.05.2014 r.: zakończenie akcji

Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna

"Sukces to Przedszkole w Przykonie"

"CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

Projekt "Równy start w przyszłość"